Proszę czekać
Proszę czekać

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
  z powszechnych wyborów.

Informacja publiczna jest udostępniana poprzez:

 • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdonym i Uzależnionym w Opolu – jest to forma udostępnienia, która ma pierwszeństwo przed innymi, np. w sytuacji, w której informacja publiczna została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie podlega ona już udostępnieniu na wniosek; odpowiadając wnioskodawcy wskazuje się tylko miejsce (link), w którym informacja jest publikowana,
 • udostępnienie na wniosek zainteresowanego,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, Urząd powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd nie umożliwiają udostępnienia informacji w proponowanej we wniosku formie.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy składać:

 • osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu, ul. Popiełuszki 18,
 • drogą pocztową na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzaleznionym w Opolu
  ul. Popiełuszki 18
  45-601 Opole,
 • drogą elektroniczną na adres mailowy jednostki:dyrektor@noclegownia.opole.pl,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: https://peup.um.opole.pl/;
 • poprzez skrytkę ePUAP: /mopob/SkrytkaESP

Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek

Udostępnienie informacji publicznej co do zasady jest bezpłatne. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzaleznionym w Opolu może żądać od wnioskodawcy pokrycia poniesienia wydatków w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

W tym wypadku Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzaleznionym w Opolu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji może nastąpić w sytuacji:

 • gdy inna ustawa szczegółowo określa odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej, przepisy innej ustawy mają pierwszeństwo przed przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej (np. ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna);
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy -  ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData